Vereniging


Doelstellingen

  • Het bevorderen van een milieubewust gedrag, speciaal in en ten aanzien van het Wandelbos Groenendaal te Heemstede.
  • Het bevorderen van een evenwicht tussen de bescherming van de natuur enerzijds en de bescherming van belangen van recreanten anderzijds.
  • Het instandhouden van de sociale functie van het Wandelbos Groenendaal voor mens en hond, mede gezien de bijzondere plaats, die de hond in het leven van mensen inneemt.
  • Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin met het vorenstaande verband houden of daartoe wenselijk of bevorderlijk kunnen zijn.

Ontstaansgeschiedenis van de Vereniging

Nadat in 1989 het gemeentebestuur van Heemstede in een druk bezochte hoorzitting een ecologisch beheersplan (opgesteld door het bureau Van der Lans) voor het Wandelbos Groenendaal presenteerde ontstond bij een groot aantal van de aanwezigen onrust over de gang van zaken rondom Wandelbos Groenendaal. Dit nieuwe beheersplan moest het beheersplan 1982-1992 vervangen met name als gevolg van gewijzigde beheersinzichten en de noodzaak tot bezuiniging (nota “beperken kosten beheer Wandelbos Groenendaal” november 1988).

Teneinde de belangen van de verontruste bezoekers van Groenendaal te bundelen, werd medio 1989 besloten tot het oprichten van een (belangen) vereniging. De vereniging werd per 21 juli 1989 opgericht onder de naam: “VRIENDEN WANDELBOS GROENENDAAL”.

Het bestuur van de vereniging heeft vanaf de oprichting in 1989 tot op heden steeds getracht in overleg met het gemeentebestuur de belangen van de recreanten en het bos te behartigen. Dit heeft onder andere geleid tot de garantie dat het Noordelijk gedeelte van het Wandelbos vrij toegankelijk is voor mens en dier. In dit licht is het belangrijk om te vermelden dat de toelichting bij het raadsbesluit op 27 maart 1913 tot aankoop van Groenendaal toendertijd vermeldde: “doel van de aankoop is de openstelling van de wandeling in het bos voor een ieder”.

In de loop van 1994 is een begin gemaakt met de tweede fase van het ecologisch beheersplan. Grote grazers (IJslandse ponies en Schotse Hooglanders), die onderdeel uitmaakten van het ecologisch beheersplan en tot dusverre in het zuidelijk deel van het bos (ten zuiden van de Sparrenlaan) hun “werkterrein” hadden, zouden ook toegang krijgen tot het noordelijk deel van het bos. Deze periode kenmerkt zich door veel weerstand tegen de uitbreiding van begrazing en protestacties met gebundelde handtekeningen. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur de IJslandse ponies laten verwijderen uit het bos. Hierna wordt in 1999 een mogelijke overdracht van het wandelbos aan Stichting Noord-Hollands Landschap door het gemeentebestuur aangekaart, teneinde de beheerskosten te beperken. Ook dit kan bij de Heemsteedse burgers niet op bijval rekeken blijkens een massaal ingevulde, en aan het gemeentebestuur aangeboden, enquete. Het prachtige Wandelbos Groenendaal blijft uiteindelijk in eigendom van de gemeente Heemstede.

Over het beheer van het wandelbos wordt momenteel intensief overleg gepleegd met de gemeente. Wederzijdse initiatieven en suggesties worden afgewogen en besproken op een gelijkwaardige basis. Dit alles met als doel een evenwicht tussen de belangen van de vrije recreatie en de bescherming van de natuur.


In het logo van VV Wandelbos Groenendaal is meer te zien dan je in eerste instantie zou denken. Het logo is ontworpen door Jan Cupido, knipkunstenaar en keramist uit Haarlem.