Avondrondleiding op dinsdag 4 juni

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert een prachtige avondwandeling door wandelbos Groenendaal met veel aandacht voor de rijke natuur. Het gebied zit vol met leven.  Muizen, wezels, roodborsten en heggemussen zijn er volop te vinden. In de aangelegde takkenrillen vinden veel dieren en insecten een schuilplaats.

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Verzamelen om 19 uur bij het informatiebord op de parkeerplaats van restaurant Landgoed Groenendaal (Groenendaal 3, Heemstede). De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. 

Voor meer informatie, zie de website van IVN Zuid-Kennemerland.

Torenlaan weer fraai beboomd

Dinsdag 2 april hebben wethouders Annelies van der Have (o.a. Groen in de wijk) en Nicole Mulder (o.a. Natuur) officieel de eerste nieuwe beukenboom geplant op de Torenlaan in Wandelbos Groenendaal. De bijna 200 jaar oude beuken die daar stonden werden eind 2018 gerooid omdat ze dermate ‘op leeftijd’ waren dat de fraaie boslaan eruit zag als een mummelend oud mondje waarin nogal wat tanden ontbraken.

Inmiddels staan er tachtig vijfjarige beuken, al van een flink formaat dus, nu nog vol in bruin blad van afgelopen seizoen, maar spoedig met nieuw groen loof. Hoewel we de fraaie oude bomenrijen nog wel een tijd zullen missen, kunnen we al dit jaar genieten van een hernieuwde pracht langs de Torenlaan.

Foto 1:  Wethouders Van der Have (links) en Mulder planten de eerste beuk op de Torenlaan.
Foto 2: De nieuwe beuken, klaar om nieuwe bladeren te krijgen.

Het verdere werk aan de Torenlaan zal nog enige tijd in beslag nemen. Zo wordt er een gazen hek aangebracht langs de hele Torenlaan, net aan de zuidkant van de nieuwe beuken, zodat de Schotse Hooglanders op afstand gehouden kunnen worden van de nog kwetsbare stammen.

Terwijl die werkzaamheden worden uitgevoerd: daar wel even oppassen met het los laten lopen van honden.

Werkzaamheden Torenlaan

Op de Torenlaan worden werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor staat het hek naar de Herenweg regelmatig open. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren door loslopende honden die in het verkeer terecht komen.

De oude bomen zijn gerooid, omdat ze op waren. Er is een waterleiding vernieuwd en er zijn grondwerkzaamheden verricht.

Op dinsdag 2 april wordt gestart met de nieuwe aanplant van beuken. Rond 16:30 uur worden de eerste beuken geplant door de wethouders Van der Have en Mulder. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden op 12 april afgerond zijn.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Op 8 november jl. heeft Marieke Reehoorn de voorzittershamer neergelegd van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ruim 8 jaar lang is zij zeer actief geweest binnen het bestuur van deze vereniging; eerst als secretaris en de laatste jaren als voorzitter.
Van haar hand verscheen het artikel over deze vereniging in het boek Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos,dat in 2013 verscheen, ter gelegenheid van de 100everjaardag van het bos.
Natuurlijk blijft Marieke alle verwikkelingen rond haar geliefde wandelbos op de voet volgen, maar het wordt tijd voor nieuw bloed en een frisse blik, vindt ze.
Het bestuur van de vereniging behartigt vanaf de oprichting in 1989 de belangen van de recreanten en het bos, waarbij ook het verantwoord loslopen van honden in het noordelijke deel van het bos aandachtspunt is. Over het beheer van het wandelbos wordtregelmatig overleg gepleegd met de gemeente. Wederzijdse initiatieven en suggesties worden afgewogen en besproken op een coöperatievebasis. Dit alles met als doel een evenwicht te handhaven tussen de belangen van de vrije recreatie en de bescherming van de natuur.
Door het vertrek van Marieke en een zieke medebestuurder is de vereniging dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus heb je zin om een klein beetje vrije tijd op te offeren voor dit unieke stukje natuur in Kennemerland, neem dan contact op met Trudy Vink (06 13 51 22 37) of Leo van Os (06 46 444 661) of stuur een mail via het contactformulier op onze website.

Vervanging beuken Torenlaan in Wandelbos Groenendaal van start gegaan op dinsdag 9 oktober

Op dinsdag 9 oktober is er gestart met het rooien van de beuken aan de Torenlaan. Aan- en afvoer zal vanaf de Herenweg plaatsvinden.
Na deze werkzaamheden gaat Waternet een waterleiding vervangen. Begin 2019 zal de gemeente 88 nieuwe beuken aanplanten om de historische laan te herstellen.

Tijdens de werkzaamheden zal een deel van de Torenlaan en directe omgeving niet toegankelijk zijn i.v.m. de veiligheid.
De gemeente houdt bewoners op de hoogte via: www.heemstede.nl/torenlaan

Bezoek ’t Molentje van Groenendaal op zaterdag 8 september

Op zaterdag 8 september is ’t Molentje van Groenendaal geopend van 10:00 tot 17:00 in verband met Open Monumentendag. Deze achtkantige molen dateert uit ongeveer 1781 maar over de functie ervan zijn de meningen verdeeld. De molenaar (Guus Broers) is gedurende de dag aanwezig om meer over de molen te vertellen.

Bekijk hier de andere monumenten in Heemstede die meedoen aan Open Monumentendag.

 

Waterkwaliteit Groenendaal

De watergangen rond Groenendaal worden niet bemonsterd op de aanwezigheid van blauwalg. Vorige zomer werd er bij de zwemplaatsen in het bos gewaarschuwd voor blauwalg. Er was toen een duidelijk zichtbare blauwgroene waas in het water aanwezig. Op basis van deze waarneming heeft de bosbeheerder toen waarschuwingsborden geplaatst. Deze waas is nu niet zichtbaar. Blauwalgen kunnen huidirritatie en maag-/darmklachten veroorzaken.

Rijkswaterstaat controleert op vaste zwemlocaties in het hele land de aanwezigheid van blauwalgen tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Op zwemwater.nl staan de resultaten vermeld. Groenendaal is geen zwemwaterplek voor mensen en wordt niet bemonsterd. In de nabije omgeving geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalgen aan het zuidstrand van het Haarlemmermeerse bos.

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. Niet alle blauwalgen maken toxines aan. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt is het niet verstandig om te zwemmen.

Los van blauwalg is het vrijwel nooit verstandig honden in natuurwateren te laten zwemmen. Leishmania rondwormen en andere parasieten liggen altijd op de loer. De stilstaande poeltjes welke niet met enig ander oppervlaktewater in verbinding staan zijn het hele jaar niet veilig.

De bomen op de Torenlaan worden in oktober gekapt

De gemeente laat ons weten dat in oktober 2018 de beuken aan de Torenlaan gekapt
zullen worden. Zoals al eerder geconstateerd verkeren de bomen in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken; in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 werd daarover al bericht. Direct na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. In het plantseizoen 2018-2019 (in de winter) plaatst de gemeente nieuwe beuken.

In de toelichting meldt de gemeente:
“In de Torenlaan is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Een aantal bomen is omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Uit een recente inspectie van de bomen bleek dat een deel van de resterende beuken er slecht aan toe is. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen alle beuken tegelijk te vervangen door nieuwe beuken.”

“De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Er zullen 58 beuken gekapt worden en er worden ongeveer 88 nieuwe beuken terug geplant. Daarmee wordt het weer een volledige laan, die vrijwel gelijk is aan de situatie rond 1820.De linden aan de westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook staan.”

Om de in het bos aanwezige vleermuizen zo min mogelijk te verstoren vindt de kap plaats in oktober, zodat er geen nesten van vogels verloren gaan.

Een Informatiebijeenkomst staat gepland op woensdagavond 27 juni tussen 19.00 – 20.30 uur. Ter plaatse geeft de gemeente uitleg over de werkzaamheden.
Arthur Schaafsma, Han van der Aar en Rogier Veldhuisen (Wandelbos) zijn erbij aanwezig.